Durban – Smith Street (Anton Lembede)

KZN: A Photographic Historical Record

KZN: A Photographic Historical Record